HTML character map

Character 'Atilde' : Ã

 • Description: Latin capital letter A with tilde
 • HTML-encoded: Ã
 • Unicode decimal: Ã
 • Unicode hexadecimal: U+00C3
 • URL Encoded: %C3%83
 • Lower case: ã = ã
 • List of characters

  Sorted on nameunicode

  charencodedUnicode
  ááá ÁÁÁ âââ ÂÂÂ
  ´´´ ÆÆÆ æææ ÀÀÀ
  ààà ℵℵ ααα ΑΑΑ
  &&& ∧∧ ∠∠ '''
  ååå ÅÅÅ ≈≈ ããã
  ÃÃÃ ÄÄÄ äää „„
  ΒΒΒ βββ ¦¦¦ ••
  ∩∩ ÇÇÇ ççç ¸¸¸
  ¢¢¢ ΧΧΧ χχχ ˆˆˆ
  ♣♣ ≅≅ ©©© ↵↵
  ∪∪ ¤¤¤ ‡‡ ††
  ⇓⇓ ↓↓ °°° δδδ
  ΔΔΔ ♦♦ ÷÷÷ ééé
  ÉÉÉ ÊÊÊ êêê èèè
  ÈÈÈ ∅∅      
  ΕΕΕ εεε ≡≡ ΗΗΗ
  ηηη ððð ÐÐÐ ëëë
  ËËË €€ ∃∃ ƒƒƒ
  ∀∀ ½½½ ¼¼¼ ¾¾¾
  ⁄⁄ ΓΓΓ γγγ ≥≥
  >>> ⇔⇔ ↔↔ ♥♥
  …… ÍÍÍ ííí ÎÎÎ
  îîî ¡¡¡ ÌÌÌ ììì
  ℑℑ ∞∞ ∫∫ ιιι
  ΙΙΙ ¿¿¿ ∈∈ ÏÏÏ
  ïïï κκκ ΚΚΚ λλλ
  ΛΛΛ ⟨〈 ««« ⇐⇐
  ←← ⌈⌈ ““ ≤≤
  ⌊⌊ ∗∗ ◊◊ ‎‎
  &lsaquo;&#8249; &lsquo;&#8216; <&lt;&#60; ¯&macr;&#175;
  &mdash;&#8212; µ&micro;&#181; ·&middot;&#183; &minus;&#8722;
  Μ&Mu;&#924; μ&mu;&#956; &nabla;&#8711;  &nbsp;&#160;
  &ndash;&#8211; &ne;&#8800; &ni;&#8715; ¬&not;&#172;
  &notin;&#8713; &nsub;&#8836; Ñ&Ntilde;&#209; ñ&ntilde;&#241;
  Ν&Nu;&#925; ν&nu;&#957; ó&oacute;&#243; Ó&Oacute;&#211;
  Ô&Ocirc;&#212; ô&ocirc;&#244; œ&oelig;&#339; Œ&OElig;&#338;
  Ò&Ograve;&#210; ò&ograve;&#242; &oline;&#8254; ω&omega;&#969;
  Ω&Omega;&#937; Ο&Omicron;&#927; ο&omicron;&#959; &oplus;&#8853;
  &or;&#8744; ª&ordf;&#170; º&ordm;&#186; ø&oslash;&#248;
  Ø&Oslash;&#216; Õ&Otilde;&#213; õ&otilde;&#245; &otimes;&#8855;
  ö&ouml;&#246; Ö&Ouml;&#214; &para;&#182; &part;&#8706;
  &permil;&#8240; &perp;&#8869; φ&phi;&#966; Φ&Phi;&#934;
  Π&Pi;&#928; π&pi;&#960; ϖ&piv;&#982; ±&plusmn;&#177;
  £&pound;&#163; &Prime;&#8243; &prime;&#8242; &prod;&#8719;
  &prop;&#8733; Ψ&Psi;&#936; ψ&psi;&#968; "&quot;&#34;
  &radic;&#8730; &rang;&#9002; »&raquo;&#187; &rArr;&#8658;
  &rarr;&#8594; &rceil;&#8969; &rdquo;&#8221; &real;&#8476;
  ®&reg;&#174; &rfloor;&#8971; Ρ&Rho;&#929; ρ&rho;&#961;
  &rlm;&#8207; &rsaquo;&#8250; &rsquo;&#8217; &sbquo;&#8218;
  š&scaron;&#353; Š&Scaron;&#352; &sdot;&#8901; §&sect;&#167;
  ­&shy;&#173; Σ&Sigma;&#931; σ&sigma;&#963; ς&sigmaf;&#962;
  &sim;&#8764; &spades;&#9824; &sub;&#8834; &sube;&#8838;
  &sum;&#8721; &sup;&#8835; ¹&sup1;&#185; ²&sup2;&#178;
  ³&sup3;&#179; &supe;&#8839; ß&szlig;&#223; Τ&Tau;&#932;
  τ&tau;&#964; &there4;&#8756; θ&theta;&#952; Θ&Theta;&#920;
  ϑ&thetasym;&#977; &thinsp;&#8201; Þ&THORN;&#222; þ&thorn;&#254;
  ˜&tilde;&#732; ×&times;&#215; &trade;&#8482; Ú&Uacute;&#218;
  ú&uacute;&#250; &uArr;&#8657; &uarr;&#8593; û&ucirc;&#251;
  Û&Ucirc;&#219; Ù&Ugrave;&#217; ù&ugrave;&#249; ¨&uml;&#168;
  ϒ&upsih;&#978; υ&upsilon;&#965; Υ&Upsilon;&#933; Ü&Uuml;&#220;
  ü&uuml;&#252; &weierp;&#8472; Ξ&Xi;&#926; ξ&xi;&#958;
  ý&yacute;&#253; Ý&Yacute;&#221; ¥&yen;&#165; Ÿ&Yuml;&#376;
  ÿ&yuml;&#255; ζ&zeta;&#950; Ζ&Zeta;&#918; &zwj;&#8205;
  &zwnj;&#8204;

  References

 • Wikipedia